മെമ്മറി കാർഡൊ പെൻ ഡ്രൈവോ കളയും മുന്വ്…

പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ അടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി കാർഡൊ പെൻ ഡ്രൈവോ എപ്പോഴെങ്കിലും സിസ്റ്റം എടുക്കാതിരിക്കുകയും Format Memory എന്ന മെസേജ് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മിക്കവർക്കും ഈ മെസേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ format ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ… അതു നടക്കില്ല. അവസാനം നിരാശയോടെ ആ മെമ്മറി കാർഡൊ പെൻ ഡ്രൈവോ ഉപേക്ഷിച്ചു പുതിയവ എടുക്കലാണ് നമ്മളിൽ പലരും ചെയ്യാറ്.
Memory Cards
ഇനിയത് എറിഞ്ഞു കളയും മുന്വ് താഴെ പറയും പ്രകാരം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ
 1. ആദ്യം മെമ്മറി കാർഡ് /പെൻ ഡ്രൈവ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക
 2. പിന്നെ Start → Search എന്നതിൽ cmd എന്ന് അടിച്ചു Command Prompt ൽ എത്തുക
 3. ആദ്യത്തെ കമാൻഡ് ആയി DISKPART എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്റർ അടിക്കുക
 4. ഇപ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് ആയി DISKPART എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും
 5. വീണ്ടും List Disk എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക
 6. Select Disk 1 എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക
 7. Clean എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക
 8. Create Partition Primary എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക
 9. Active എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക
 10. Select Partition 1 എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക
 11. Format X: ~FAT32 എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക (ഇവിടെ X: എന്നത് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഡ്രൈവിന്റെ പേരാണ്. അത് അറിയണമെങ്കിൽ My Computer നോക്കുക)
 12. FORMAT 100% ആയതിനു ശേഷം EXIT എന്ന് അടിക്കുക, എന്റർ ചെയ്യുക
ഇനി My Computer തുറന്നു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ കേടായ മെമ്മറി കാർഡ് /പെൻ ഡ്രൈവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്.
Share:
  Pay with PayPal

For more details, click here

Translate Site
  Download Center

 Enter your Email ID to subscribe this site freeDelivered by FeedBurner