മോചനം

കാർത്തിക എസ്. ഭദ്രൻ
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിനി
എം. ജി. സർവ്വകലാശാല


റയാനറിയാത്ത നൊന്വരങ്ങൾ
പാടാനറിയാത്ത വരികൾ
ശത്രുതപോക്കും മിത്രങ്ങൾ
ജീവിതനൈരാശ്യതകളിൽ
ഞാനറിയാതെ കേഴുന്നൊരെൻ മോക്ഷത്തിനായി
നീലനിശീഥിനി തൻയാമങ്ങളിൽ തിളങ്ങും താരകങ്ങളേ
നിങ്ങളിലൊരു താരകമായി മാറുവാൻ ശേഷിപ്പതെത്ര നാൾ
ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ
വർത്തമാനങ്ങളും ഭൂതവും ഭാവിയും
ചികയുവാനിനി ശേഷിപ്പതെത്ര നാൾ

എത്തുന്നു നമ്മുക്കിടയിൽ
ഉദയസൂര്യനെപ്പോലെ ജനനവും
അസ്തമനസൂര്യനെപ്പോലെ മരണവും
പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ബാക്കിയാക്കി
സ്നേഹമനസ്സുകൾ പൊഴിക്കും അശ്രുകണങ്ങൾക്ക്
വിട ചൊല്ലാനാവാതെ നിസ്സഹായയായി
യാത്രാമൊഴി നൽകുന്നെൻ മനം
മൗനത്തിൻ സൗന്ദര്യവും ഏകാന്തതയുടെ നിറച്ചാർത്തും
Share:
  Pay with PayPal

For more details, click here

Translate Site
  Download Center

 Enter your Email ID to subscribe this site freeDelivered by FeedBurner